8

گُفــت : بَعــد اَز مَــن چــه میکشــی؟

گفتــم : نَفَـــس...

رَفــت کِـــه رَفـــت...بهتَــــــــر

روحـــش تـــو قَبــرش؛یــآدش تــــو حَلقــــــش

وآلـــــــــآ

/ 0 نظر / 2 بازدید