# تنهایی

7

وَقتـــی قِــرتی شـــده ---->دآفـــ هَـــرزه شـــده ---->شـــآخ عِشــق شُــده ---->خـــآص لــآشــی شُــده ----> دآش تَفــریح شـُــدِه ----> لــآس خَــریَتــ مَحضــه به -چشـــآت- اعتمـــآد کنی تَنهـــآیی پَرچَمِـــش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید