21

رَفـــیــق زَدی؟؟

بــآ خَنجَـــری کِـــه خـــودَم بَــرآت خَــریدَم؟؟

هَمــــونی کِــه خـــودَم وآسَــت تیـــزِش کَـــردَم؟؟

هَمـــونی کــه سَـــرِش قَسَـــم خـــوردی تـــآ تَهِــش بــآهــآم میمــــونی؟؟

اِشکـــآل نَـــدآرِه...بِــزَن...عـــآدَتـــ کَـــردَم

/ 0 نظر / 11 بازدید