پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

21

رَفـــیــق زَدی؟؟ بــآ خَنجَـــری کِـــه خـــودَم بَــرآت خَــریدَم؟؟ هَمــــونی کِــه خـــودَم وآسَــت تیـــزِش کَـــردَم؟؟ هَمـــونی کــه سَـــرِش قَسَـــم خـــوردی تـــآ تَهِــش بــآهــآم میمــــونی؟؟ اِشکـــآل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید