7

وَقتـــی قِــرتی شـــده ---->دآفـــ

هَـــرزه شـــده ---->شـــآخ

عِشــق شُــده ---->خـــآص

لــآشــی شُــده ----> دآش

تَفــریح شـُــدِه ----> لــآس

خَــریَتــ مَحضــه به -چشـــآت- اعتمـــآد کنی

تَنهـــآیی پَرچَمِـــش بــآلــآس

/ 0 نظر / 7 بازدید