21

رَفـــیــق زَدی؟؟ بــآ خَنجَـــری کِـــه خـــودَم بَــرآت خَــریدَم؟؟ هَمــــونی کِــه خـــودَم وآسَــت تیـــزِش کَـــردَم؟؟ هَمـــونی کــه سَـــرِش قَسَـــم خـــوردی تـــآ تَهِــش بــآهــآم میمــــونی؟؟ اِشکـــآل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
آذر 93
1 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
18 پست
رفیق
1 پست
دشمن
1 پست
انسان
1 پست
شیطان
1 پست
سجده
1 پست
مهر
1 پست
نزدیک
1 پست
گردن
1 پست
رگ
1 پست
من
2 پست
خدا
1 پست
شب
1 پست
شهر
1 پست
هوا
1 پست
پدر
1 پست
دختر
1 پست
مادر
1 پست
سپید
1 پست
نفس
1 پست
یاد
2 پست
روح
1 پست
تنهایی
1 پست
خاص
1 پست
شاخ
1 پست
تو
1 پست
پیرمرد
1 پست
نخ
1 پست
سیگار
1 پست
کام
1 پست
سنگین
1 پست
گریان
1 پست
خندان
1 پست
دَرد
1 پست
اپل
1 پست
مست
1 پست